Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній наукової конференції «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання», яка відбудеться 13-14 листопада 2019 року в Донбаській державній машинобудівній академії  (м Краматорськ, Україна). У роботі конференції планується засідання інтернет-секції (для учасників з інших міст та країн).

Мета проведення конференції

Обговорення завдань і пріоритетних напрямків освіти в контексті глобалізації суспільства. Узагальнення досвіду забезпечення якості та розширення мобільності освіти. Забезпечення працевлаштування фахівців. Проблеми якості доступної та інклюзивної освіти. Визначення умов і практичних можливостей впровадження безперервної освіти від школи до післявузівського підвищення кваліфікації в межах підприємств, міст, регіонів і держав. Можливості створення відкритого простору для забезпечення потрібних компетенцій користувачів освітніх послуг на замовлення виробництва.

Основна тематика конференції

1.     Створення системи  безперервної освіти.

2.     Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті.

3.     Творчість як основа розвитку людини.

4.     Розвиток науково-технічної творчості учнів і молоді.

5.     Створення системи забезпечення якості освіти.

6.     Модернізація структури та змісту освіти на засадах компетентнісного підходу.

7.     Інноваційні інформаційні технології у навчанні.

8.     Удосконалення ресурсного забезпечення освіти і науки.

9.     Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх фахівців.

10.                     Інклюзивна професійна і вища освіта.

11.                     Духовність  і культура  знань і навчання.

12.                     Громадське партнерство в освітньому процесі.

13.                     Академічна мобільність та міжнародна науково-освітня інтеграція.

14.                     Підготовка конкурентоспроможних фахівців для підприємств. Дуальне навчання.

15.                     Завдання вищої освіти у сфері патріотичного виховання і гуманітарного розвитку суспільства.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська

Матеріали конференції

Для участі в конференції просимо до 01 листопаду 2019  р.  надіслати в електронному вигляді слідуючи матеріали за адресою tiup@dgma.donetsk.ua:

 – Заявку на участь (для кожного співавтора окремо);

 – Статтю до збірника робіт учасників конференції.

Контакти:

Ковалевський С.В. – д. т. н., проф., завідувач кафедри Технології машинобудування ДДМА – голова оргкомітету; e-mail: kovalevskii@i.ua , kovalevskii@dgma.donetsk.ua

тел .: +380626414770, +380504780394

Ємець В.В.         аспірант кафедри Технології машинобудування ДДМА – технічний секретар конференції; e-mail: tiup@dgma.donetsk.ua ,

тел .: +380626414770

У додатку – БІЛЬШ детальна інформація та Форма ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ.

З повагою, Оргкомітет конференції

Dear Colleagues!

We invite you to participate in the International scientific-technical conference «Modern education – accessibility, quality, recognition» which will be held November 13-14, 2019 at Donbass State Engineering Academy (Kramatorsk, Ukraine). The conference planned to be held online section (for participants from other cities).

The purpose of the conference:

Discussion of the tasks and priorities of continuing education. Summary of experience providing competence and expand mobility education. Providing employment specialists. Problems accessible and inclusive education. Definition of terms and practical implementation possibilities of continuing education from school to postgraduate training within companies, cities, regions and states. Features an open space for the required competencies consumers to order production.

The main theme of the conference:

– Creation of a system of continuous education;

– Creation of a quality assurance system for education;

– Modernization of the structure and content of education on the basis of a competent approach;

– Innovative information technologies in education;

– Creativity as the basis of human development;

– Improvement of resource provision of education and science;

– Problems of fundamental training of future specialists;

– Inclusive professional and higher education;

– Spirituality and culture of knowledge and learning;

– Public partnership in the educational process;

– Academic mobility and international scientific and educational integration;

– Development of scientific and innovative activities in education;

– Training of Competitive Professionals for Enterprises. Dual study;

– The task of higher education in the field of patriotic education and humanitarian development of society.

Conference languages – english, ukrainian, russian

Сonference proceedings:

1.To participate in the conference should be by November 01, 2019 to submit electronically the following materials:

• application form (for each collaborator separately). The file name must include the author’s name in Latin letters, for example: zayav_ Ivanenko;

• an article for the collection of scientific works of the conference participants. The file name, for example: stat_Ivanenko.

2.Materials should be sent by email to tiup@dgma.donetsk.ua

3. November 01, 2019  Organizing Committee informs decision-authors of the materials.

Contact:

Sergiy Kovalevskyy, doctor of technical sciences, professor, head of the department of Engineering Technology DSEA – Chairman of the organizing committee, e-mail: kovalevskii@i.ua, kovalevskii@dgma.donetsk.ua, tel.: +380626414770, mob.:+380594780394.

Vladeslav Yemets   – engineer DSEA, technical secretary. e-mail: tiup@dgma.donetsk.ua,

mob.: +380936968055

In the application – more detailed information and Application Form for participation.