Національна академія наук вищої освіти України

Офіційний веб-портал

КУЗНЄЦОВ Юрій Миколайович
Віце-президент з наукової діяльності ГО «Національна академія наук
вищої освіти України» (ГО «НАН ВО України»). Доктор технічних наук,
професор кафедри конструювання верстатів та машин Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», академік-секретар загальнотехнічного відділення ГО
«НАН ВО України».
Народився 24.06.1940 р. у м. Херсоні. Працює в КПІ з 1962 р.
Підготував, викладав і викладає дисципліни: «Ергономіка і дизайн
верстатів», «Основи наукових досліджень і технічної творчості»,
«Розрахунок і конструювання верстатів та машин», «Верстати-автомати та
автоматичні лінії», «Верстати з ЧПК і верстатні комплекси», «Технологічне
обладнання з паралельною кінематикою», «Робототехнічні системи і
комплекси для фармацевтичних і мікробіологічних виробництв», «Теорія
розв’язання творчих задач», «Патентознавство та інтелектуальна власність»,
«Креатологія та інноватика». Наукові інтереси:генетико-морфологічний
підход до інноваційного синтезу верстатів і верстатних комплексів нового
покоління на модульному принципі. У 1962 р. закінчив механіко-
машинобудівний факультет КПІ, у 1969 р. у КПІ захистив кандидатську, а в
1984 р. у МВТУ ім. Баумана докторську дисертації на тему: «Синтез
затискних механізмів пруткових автоматів». Автор понад 1000 наукових
праць, серед них близько 400 винаходів, 2 стандарти СРСР, 70 монографій.
Засновник 4-х наукових шкіл, підготував 53 доктори і кандидати наук. Автор
першого в СРСР напівавтомата для обточування природних алмазів.
Заслужений винахідник УРСР, заслужений працівник народної освіти
України, Doctor Honoris Causa ТУ-Габрово, академік Міжнародної АН і
інноваційних технологій, міжнародний експерт з інновацій силіконової
долини в Китаї. Одержувач академічних нагород Ярослава Мудрого (двічі),
Святого Володимира та інших, ордена Святого Рівноапостольного князя
Володимира Великого III, ІІ ступенів, 4-х дипломів «Кращий винахідник
року» в Україні, золотої медалі і сертифіката Всесвітньої організації
інтелектуальної власності (WIPO) «Видатний винахідник», золотої і срібних
медалей ВДНГ СРСР і УРСР.
KUZNETSOV Yuriy Nikolayevich
Vice President of the Academy of Sciences of Higher
Education of Ukraine (ANVOU), Academician-Secretary of the
General Technical Department of ANEOU, Academician of
ANOVO since 1995. Doctor of Technical Sciences, Professor
of the Chair of Designing Machines and Machines of the
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic
Institute named after Igor Sikorsky". He was born on the
24.06.1940. in the city of Kherson.
HehasbeenworkingintheKPIsince 1962.
He has prepared, taught and teaches disciplines
"Ergonomics and Design of Machine Tools", "Fundamentals of
Scientific Research and Technical Creativity",
"Calculation and Design of Machine Tools and Machines",
"Automatic Machines and Automatic Lines", "CNC Machines
and Machine Tools", " Technological equipment with
parallel kinematics "," Robotic systems and complexes for
pharmaceutical and microbiological productions "," Theory
of solving creative problems "," Patenting and
intellectual property "," Creatology andinnovation. "
Scientific interests: genetic and morphological approach
to innovative synthesis of machine tools and machine tools
of a new generation on the modular principle. In 1962
graduated from the Mechanics and Machine-Building
Department of the KPI in 1969. in the KPI defended his
thesis, and in 1984. in MVTU them. Bauman's doctoral
thesis on "Synthesis of clamping mechanisms of rod
automata". The author of more than 1000 scientific works,
among them about 400 inventions, 2 USSR standards, 70
books. Founder of 4 scientific schools, prepared 53
doctors and candidates of sciences. The author of the
first semiautomatic machine in the USSR for grinding
natural diamonds. Zasl. inventor of the Ukrainian SSR,
hon. employee of national education of UkraineDoctor

Honoris Causa TU-Gabrovo, Academician of the International
Academy of Science and Innovative Technologies, an
international expert on innovations in the silicone valley
in China. He holds the academic awards of Yaroslav the
Wise (twice), Saint Vladimir and others, the Order of St.
Prince Vladimir III of the III degree, 4 diplomas "The
Best Inventor of the Year" in Ukraine, the gold medal and
the World Intellectual Property Organization (WIPO)
certificate "Outstanding Inventor" , gold and silver
medals of the All-Union Exhibition of Economic
Achievements of the USSR and the Ukrainian SSR

Партнеры

Партнеры